موضوعات اخیر

آقای محمّد، خاتم سلسلهٔ پیامبری آقای آدم و ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم

mr-mohammad-end-of-prophetic-dynasty-of-adam-and-abrahamic-religions

تعداد پاراگرف: 2

به گمان مناسب است در اماکن عمومی جاروی بدون رطوبت یا جاروی زمینی که به قطرات آب یا نوعی از مایعات مرطوب نشده که در مجموع باعث بر خواستن گرد و غبار شود مجاز نباشد و به شرط احتجام اگر بودند شخصی مشکل ساز مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۱۳:۲۳ یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۸ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

بخوانید  پیامبر خدا
, , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

MENU
DEMO