موضوعات اخیر

اندازهٔ قلم، گمان از طرح تضعیف گستردهٔ دید اجتماع

font-size-maybe-try-for-society-go-blind

تعداد پاراگرف: 2

به گمان مناسب است در اماکن عمومی جاروی بدون رطوبت یا جاروی زمینی که به قطرات آب یا نوعی از مایعات مرطوب نشده که در مجموع باعث بر خواستن گرد و غبار شود مجاز نباشد و به شرط احتجام اگر بودند شخصی مشکل ساز مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۱۳:۲۳ یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۸ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

بخوانید  ترک اعتیاد اجباری، کمپ
, , ,

دیدگاهتان را بنویسید

MENU
DEMO