موضوعات اخیر

لیست عنوان نوشته‌ها و دسته‌ها


برخی از نوشته‌ها در بیش از یک دسته موضوع بندی شده‌اند و در برخی از دسته‌ها نمایان نمی‌شوند با وجود اینکه عضو آن دسته هستند، نقل از توضیحات(انتهای برگ).

تعداد نوشته‌های در دسترس

817

تعداد موضوعات

766

“تمامی” از عنوان برگه حذف شد، باغستان شهریار، 18:17 سه‌شنبه 17 اسفند 1400. all از اسلاگ حذف و list به اسلاگ افزوده شد، s جمع به title افزوده شد، 18:24 همین روز و حوالی.

بیست و پنجاه و سه دقیقهٔ دوشنبه یک آذر هزار و چهارصد شمسی، چند روز و مدتّی هست که به نظر برخی از دسته‌ها دچار اختلال هستند و تمامی نوشته‌های دسته نمایان نمی‌گردد، گمان ما بر ایجاد این اختلال از جانب آقای علی خامنه‌ای است، بیست و سه و چهل و هفت دقیقۀ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، به نظر تمام موضوع به آقای خامنه‌ای باز نمی‌گردد، برخی از نوشته‌ها در بیش از یک دسته موضوع بندی شده‌اند و در برخی از دسته‌ها نمایان نمی‌شوند با وجود اینکه عضو آن دسته هستند. مقصود از “تمام” استفاده از کش جهت تحمیل رکود و دراز دستی به ترجمۀ موضوعات است که به گمان ما از این حشره، آقای علی خامنه‌ای جوشیده است، بلا نسبت حشرات. بیست و هفت دقیقۀ بامداد چهارشنبه سه آذر همین سال، چنین به گمان ما رسیده است.